Održana redovna Skupština Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 02.04.2022. godine, na Vlašiću je održana redovna godišnja Skupština Udruženja tužilaca/tužitelja FBiH, na kojoj je učestvovalo 29 njenih članova. Skupština je jednoglasno donijela odluku kojom su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Udruženja za 2021. godinu. Osim toga, Skupština je jednoglasno donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čiji integrisani tekst možete preuzeti na internet stranici Udruženja. Također, na Skupštini je održana i panel diskusija “Izmjene krivičnog zakonodavstva…

Pročitaj više

Statutarni organi

Statutarni organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etičko vijeće. Skupštinu Udruženja čine redovni članovi koji su predstavnici odjeljenja, a svako odjeljenje ima pravo na jednog predstavnika na svakih pet članova Udruženja, koje za svako zasjedanje Skupštine biraju članovi tog odjeljenja. Predsjednik Skupštine Udruženja je Dragan Popović, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona. Predsjednika Skupštine bira Skupština, na mandat od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Upravni odbor je izvršni organ…

Pročitaj više

Održana Skupština Udruženja tužilaca FBIH, te izabrana nova predsjednica Udruženja

PROFESIONALNI STRES 2018. Mostar Udruženje tužilaca FBiH održalo je Skupštinu Udruženja 8. i 9. novembra, u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo Udruženja. Novi Upravni odbor Udruženja čini trinaest tužilaca iz svih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za novu predsjednicu Udruženja izabrana je Šeila Heljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i etičkog vijeća. Skupština je izmijenila nekoliko tačaka Statuta, te je, između…

Pročitaj više

Riječ predsjednice Udruženja

Poštovani/e! Dobro došli na Web stranicu Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o radu Udruženja tužilaca FBiH, našoj unutrašnjoj organizaciji, sardanji sa vladinim i nevladinim sektorom, a posebno sa strukovnim udruženjima u pravosuđu. Naša želja je da naš rad učinimo što transparentnijim i sigurna sam da će ovakav vid komunikacije našu želju ostvariti. Nadam se da ćete na ovoj Web stranici pronaći mnogo korisnih…

Pročitaj više

Poziv za Skupštinu udruženja tužilaca

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 24.10.2018 godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, …

Pročitaj više

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 16. marta 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH ZAPISNIK SA Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/ održane 16.03.2017. godine u Federalnom tužilaštvu FBiH u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati   Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Sabina Beganović, Ivanka Stanić, Lejla Selimović i Edina Pirija zapisničar. Odsutni: Kristina Nogo, Saša Jovanović, Dalibor Bingas, Rusmira Vilić, Amir Midžić.   Sjednica započela u…

Pročitaj više

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 13. maja 2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH Broj: UT- 08/16 Sarajevo, 13.05.2016.godine   ZAPISNIK SA Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/ održane 13.05.2016. godine u Konjicu sa početkom u 19:30 sati     Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Saša Jovanović, Lejla Selimović, Kristina Nogo , Amir Midžić,  Edina Pirija zapisničar.   Ad 1. Sastanak Upravnog odbora sazvan radi donošenja odluke…

Pročitaj više

O nama

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje tužilaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 1996.godine. Najviši organ Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Upravni odbor i za svoj rad odgovara Skupštini. Članovi Udruženja djeluju volonterski. Rad Udruženja je javan.  Organi Udruženja: Skupština Udruženja Upravni odbor  Članstvo: U Udruženju postoje tri kategorije članstva: Redovni članovi, sa pravom glasa; Pridruženi članovi, bez…

Pročitaj više

Članstvo u udruženju

Članstvo u Udruženju se stiče momentom potpisivanja izjave o pristupanju. U Udruženju se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor Udruženja. Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja. Prava članova Udruženja su: da sudjeluju u radu Udruženja i organa Udruženja; da biraju i budu birani u organe Udruženja (redovni članovi); da budu redovno…

Pročitaj više

Osnivanje udruženja

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisna, profesionalna, nevladina organizacija osnovana u oktobru 1996. godine. Osnovni motiv za nastanak Udruženja je sveobuhvatno poboljšanje položaja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Strukovna udruženja u pravosuđu trebala bi imati značajnu ulogu u razvoju sektora pravde. Svojim zalaganjem za dosljednu primjenu ustava i zakona, te zalaganjem za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema, afirmaciju ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima,…

Pročitaj više