Održana Skupština Udruženja tužilaca FBIH, te izabrana nova predsjednica Udruženja

PROFESIONALNI STRES 2018. Mostar Udruženje tužilaca FBiH održalo je Skupštinu Udruženja 8. i 9. novembra, u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo Udruženja. Novi Upravni odbor Udruženja čini trinaest tužilaca iz svih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za novu predsjednicu Udruženja izabrana je Šeila Heljić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora i etičkog vijeća. Skupština je izmijenila nekoliko tačaka Statuta, te je, između100

Pročitaj više

Riječ predsjednice Udruženja

Poštovani/e! Dobro došli na Web stranicu Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o radu Udruženja tužilaca FBiH, našoj unutrašnjoj organizaciji, sardanji sa vladinim i nevladinim sektorom, a posebno sa strukovnim udruženjima u pravosuđu. Naša želja je da naš rad učinimo što transparentnijim i sigurna sam da će ovakav vid komunikacije našu želju ostvariti. Nadam se da ćete na ovoj Web stranici pronaći mnogo korisnih100

Pročitaj više

Poziv za Skupštinu udruženja tužilaca

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor Udruženja Sarajevo, 24.10.2018 godine   Federalno tužilaštvo FBiH Glavnom federalnom tužiocu Zamjenicima glavnog federalnog tužioca Federalnim tužiocima   Glavnim kantonalnim tužiocima 1-10 Zamjenicima glavnih kantonalnih tužilaca Kantonalnim tužiocima   Na osnovu člana 27 Statuta Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada i Odluke Upravnog obora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: UT- 01/17, 100

Pročitaj više

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 16. marta 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH ZAPISNIK SA Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/ održane 16.03.2017. godine u Federalnom tužilaštvu FBiH u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati   Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Sabina Beganović, Ivanka Stanić, Lejla Selimović i Edina Pirija zapisničar. Odsutni: Kristina Nogo, Saša Jovanović, Dalibor Bingas, Rusmira Vilić, Amir Midžić.   Sjednica započela u100

Pročitaj više

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 13. maja 2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH Broj: UT- 08/16 Sarajevo, 13.05.2016.godine   ZAPISNIK SA Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/ održane 13.05.2016. godine u Konjicu sa početkom u 19:30 sati     Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Saša Jovanović, Lejla Selimović, Kristina Nogo , Amir Midžić,  Edina Pirija zapisničar.   Ad 1. Sastanak Upravnog odbora sazvan radi donošenja odluke100

Pročitaj više

O nama

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje tužilaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 1996.godine. Najviši organ Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Upravni odbor i za svoj rad odgovara Skupštini. Članovi Udruženja djeluju volonterski. Rad Udruženja je javan.  Organi Udruženja: Skupština Udruženja Upravni odbor  Članstvo: U Udruženju postoje tri kategorije članstva: Redovni članovi, sa pravom glasa; Pridruženi članovi, bez100

Pročitaj više

Članstvo u udruženju

Članstvo u Udruženju se stiče momentom potpisivanja izjave o pristupanju. U Udruženju se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor Udruženja. Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja. Prava članova Udruženja su: da sudjeluju u radu Udruženja i organa Udruženja; da biraju i budu birani u organe Udruženja (redovni članovi); da budu redovno100

Pročitaj više

Osnivanje udruženja

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisna, profesionalna, nevladina organizacija osnovana u oktobru 1996. godine. Osnovni motiv za nastanak Udruženja je sveobuhvatno poboljšanje položaja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Strukovna udruženja u pravosuđu trebala bi imati značajnu ulogu u razvoju sektora pravde. Svojim zalaganjem za dosljednu primjenu ustava i zakona, te zalaganjem za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema, afirmaciju ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima,100

Pročitaj više