Sredstva za rad

Sredstva za rad Udruženje stiče od:

  • prihoda od članarine;
  • dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i pomoći domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica, ukoliko ne utiču na nezavisnost i nepristrasnost rada Udruženja i njegovih članova;
  • subvencija od države i sredstava dodijeljenih iz budžeta;
  • prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
  • izvora prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, u skladu sa zakonom i Statutom i
  • drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje Udruženja ne smije povrijediti samostalnost, nezavisnost i ugled tužilaca.

Broj žiro – računa dostupan je na poseban zahtjev.