Održana godišnja redovna Skupština Udruženja tužilaca FBiH

Udruženje tužilaca FBiH je 12 i 13 maja 2016. godine, u Konjicu je održalo Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH, u okviru koje se, u partnerstvu sa MMF „Emmaus“/ Helsinškim komitetom Holandije, Pravosudnom akademijom Holandije i OSCE-om, održala i radionica pod nazivom „Naknada štete i kompenzacija žrtvama trgovine ljudima“. Radionica se održala u sklopu  regionalnog projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i BiH: Tretman žrtava i žrtava svjedoka…

Pročitaj više

Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, e tokom 2012. i 2013. godine implementirao projekat „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“. Projekat finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH. Pravni okvir koji tretira pitanja iz oblasti krivičnih djela počinjenih iz mržnje nedavno je inoviran i u najvećoj mjeri…

Pročitaj više

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku naziv je projekta koji zajednički implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat je finansijski podržan od strane USAID-a. Projekat se fokusira na uspostavljanje ravnoteže između zaštite informacija (uključujući lične podatke) u krivičnom postupku sa jedne i interesa pravosuđa i javnosti sa druge strane. Svrha projekta je da…

Pročitaj više

Održana međunarodna konferencija „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“.

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Centra za društvena istraživanja Analitika, te uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, u Sarajevu je 21. juna 2013. godine održana međunarodna konferencija o temi „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini: izazovi reguliranja i procesuiranja“. U okviru konferencije, bosanskohercegovački i međunarodni stručnjaci elaborirali su opće probleme u domenu krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, te pravne i praktične…

Pročitaj više

Održana diskusija „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“

Udruženje tužilaca FBiH u saradnj sa Centrom za društvena istraživanja Analitika je 18. oktobra 2012. godine u Neumu, organiziralo panel diskusiju „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“, kao dio zajedničkog projekta koji ove dvije organizacije implementiraju uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Panel je održan u okviru Petog stručnog savjetovanja tužilaca u BiH (održanog u periodu 17. -19. oktobra, 2012). Diskusija je imala cilj da…

Pročitaj više

O nama

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje tužilaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 1996.godine. Najviši organ Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Upravni odbor i za svoj rad odgovara Skupštini. Članovi Udruženja djeluju volonterski. Rad Udruženja je javan.  Organi Udruženja: Skupština Udruženja Upravni odbor  Članstvo: U Udruženju postoje tri kategorije članstva: Redovni članovi, sa pravom glasa; Pridruženi članovi, bez…

Pročitaj više

Članstvo u udruženju

Članstvo u Udruženju se stiče momentom potpisivanja izjave o pristupanju koju možete preuzeti ispod, na kraju teksta. U Udruženju se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor Udruženja. Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja. Prava članova Udruženja su: da sudjeluju u radu Udruženja i organa Udruženja; da biraju i budu birani u…

Pročitaj više

Osnivanje udruženja

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisna, profesionalna, nevladina organizacija osnovana u oktobru 1996. godine. Osnovni motiv za nastanak Udruženja je sveobuhvatno poboljšanje položaja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Strukovna udruženja u pravosuđu trebala bi imati značajnu ulogu u razvoju sektora pravde. Svojim zalaganjem za dosljednu primjenu ustava i zakona, te zalaganjem za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema, afirmaciju ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima,…

Pročitaj više