Održana godišnja redovna Skupština Udruženja tužilaca FBiH

Udruženje tužilaca FBiH je 12 i 13 maja 2016. godine, u Konjicu je održalo Skupštinu Udruženja tužilaca FBiH, u okviru koje se, u partnerstvu sa MMF „Emmaus“/ Helsinškim komitetom Holandije, Pravosudnom akademijom Holandije i OSCE-om, održala i radionica pod nazivom „Naknada štete i kompenzacija žrtvama trgovine ljudima“.Fotografija 2

Radionica se održala u sklopu  regionalnog projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i BiH: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“ koji se realizira u svrhu jačanja kapaciteta sudstva i tužilaštva u oblastima istraga, gonjenja i suđenja slučajeva trgovine ljudima u skladu sa važećim standardima Europske unije, s posebnim osvrtom na poboljšanje položaja i tretmana žrtava i svjedoka žrtava u sudskom postupku.

Predsjednica Udurženja tužilaca FBiH, Hajrija Hadžiomerović-Muftić kratko se osvrnula na međunarodne dokumente i standarde, te objasnila šta zapravo može biti predmet imovinsko-pravnog zahtjeva, kao i ko je ovlašten isti da podnese. Naglasila je bitnost da žrtva ima na umu na koji način funkcioniše proces postavljanja imovinsko-pravnog zahtjeva, te koje su mogućnosti, kao i posljedice u slučaju odustajanja od istog. Takođe je isatkla da svrha suđenja ne smije ostati samo na represiji prema počiniocu krivičnog djela, već se mora težiti potpunom uspostavljanju stanja koje je narušeno krivičnim djelom.

Fotografija 3Tokom radionice predstaljene su i aktivnosti OSCE-a u bobi protiv trgovine ljudima. Rečeno je da OSCE u BiH najviše pridaje pažnju izgradnji institucionalnog okvira, harmonizaciji zakonodavstva, kao i izgradnji kapaciteta. Pored toga, OSCE je izdao i nekoliko edukativnih publikacija na temu trgovine ljudima, kao što su: Kritički pregled sudske prakse u Bosni i Hercegovini u svjetlu relevantnih međunarodnih standarda, Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije, Modul za obuku sudija i tužilaca, Sažet prikaz sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima.

Tokom Skupštine Udurženja predstavljen je Izvještaj u radu Udurženja tužilaca FBiH za 2015. godinu, te su predstvaljene aktivnosti koje su otpočele sa realizacijom u 2016. godini. Takođe je izabran i novi predsjednik Skupštine Udurženja tužilca FBiH. Umjesto dosadašnjeg predsjednika Tihomira Jurke, jednoglasno je izabran Dragan Popović, koji obavlja funkciju zamjenika glavnog kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjo-bosanskog kantona.