O nama

Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje tužilaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine osnovano 1996.godine. Najviši organ Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je Skupština Udruženja. Izvršni organ je Upravni odbor i za svoj rad odgovara Skupštini. Članovi Udruženja djeluju volonterski. Rad Udruženja je javan.

 Organi Udruženja:

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor

 Članstvo:

U Udruženju postoje tri kategorije članstva:

 • Redovni članovi, sa pravom glasa;
 • Pridruženi članovi, bez prava glasa;
 • Počasni članovi, bez prava glasa.

Redovni članovi Udruženja sa pravom glasa mogu biti glavni tužioci, zamjenici glavnog tužioca i tužioci tužilaštava u Federaciji BiH koji prihvataju programske ciljeve i Statut Udruženja. Redovni članovi plaćaju mjesečnu članarinu. Odluku o iznosu članarine donosi Upravni odbor Udruženja na početku svake kalendarske godine.  Pridruženi članovi bez prava glasa mogu biti svi diplomirani pravnici zaposleni u tužilaštvima FBiH sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, kao i penzionisani tužioci bez drugog zanimanja, koji prihvataju ciljeve i Statut Udruženja. Počasnim članom Udruženja mogu postati domaća i strana fizička i pravna lica, koja su svojim djelovanjem posebno doprinijela unapređenju i razvoju Udruženja ili tužilaštava u FBiH. Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Upravni odbor na prijedlog člana ili odjeljenja u Udruženju. Počasni članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu. Članstvo u Udruženju se stiče momentom potpisivanja izjave o pristupanju. U Udruženju se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor Udruženja. Članovi Udruženja su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti. Pridruženi članovi plaćaju trećinu iznosa redovne mjesečne članarine.

Ciljevi Udruženja su:

 • Staranje o unapređenju propisa o organizaciji i radu tužilaštava u Federaciji BiH;
 • zalaganje za samostalnost u obavljanju tužilačke funkcije (uspostavljanje samostalnog i nezavisnog tužilaštva);
 • staranje o ugledu i materijalnom statusu tužilaštva (podizanje ugleda i materijalnog statusa tužilačke funkcije);
 • afirmacija prava kao struke i nauke;
 • rad na usklađivanju pravnog poretka BiH sa pravom Evropske Unije;
 • zalaganje za dosljednju primjenu Ustava i zakona FBiH i jačanje vladavine prava;
 • afirmacija ljudskih prava sa međunarodnim standardima;
 • zalaganje za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopšte;
 • davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje pravosuđa;
 • izgrađivanje lika tužioca kao samostalnog i neovisnog izvršioca tužilačke funkcije;
 • jačanje uloge i ugleda tužilačke funkcije na način kojim će doprinijeti kvalitetnijem, odgovornijem i efikasnijem obavljanju pravosudne funkcije bitne za zaštitu ljudskih sloboda i prava građana;
 • zalaganje za dostizanje društvenog položaja tužilaca koji odgovara važnosti i značaju njihove društvene funkcije, te obezbjeđenje stvarnog sudjelovanja tužilaca u raspravama po pitanjima koja se odnose na položaj i rad tužilaštava i tužilaca u FBiH;
 • zauzimanje stavova i mišljenja u odnosu na neobjektivno i neprovjereno izvještavanje putem medija (novine i druga javna glasila), koje narušava ugled i kredibilitet tužilačke funkcije;
 • udruživanje u stručne, naučne i druge asocijacije;
 • ostvarivanje Programa Udruženja.