Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini sa sastnaka da Delegacijom EU u BiH, 12.02.2024. godine

Na sastanku održanom po pozivu Delegacije EU u BiH, dana 12.02.2024. godine, članovi Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu ZKT) upoznali su predstavnike Delegacije EU u BiH sa svojim aktivnostima. Tom prilikom razmijenjeni su stavovi u vezi sa stanjem u oblastima pravosuđa i vladavine prava kao i o daljim nužnim reformskim aktivnostima u navedenim oblastima.

Članovi ZKT-a su, između ostalog, izrazili i ozbiljne rezerve prema Poslovniku o izmjeni Poslovnika VSTV-a BiH, usvojenom na sjednici Vijeća održanoj dana 17.01.2024. godine.

Odredbama navedenog Poslovnika zamrznuta je postojeća etnička i polna raspodjela članova Vijeća prema njihovim izbornim bazama, tako da će se u skladu sa postojećom raspodjelom vršiti izbor novih članova Vijeća sve do stupanja na snagu novog integralnog Zakona o VSTV-u BiH.

Smatramo da opravdani interes ZKT-a za navedeno pitanje nije potrebno posebno argumentirati imajući u vidu da se radi o jednom od najvažnijih pitanja za funkcionisanje Vijeća, pri čemu novousvojene izmjene Poslovnika mogu još više uticati na formiranje negativne percepcije o Vijeću i pravosuđu uopšte.

Dodatno zabrinjava izostanak adekvatne reakcije Vijeća na saopštenja međunarodnih partnera (Ambasade SAD-a, Misije OSCE-a) koja su uslijedila nakon usvajanja spornog Poslovnika, u kojima se jasno naglašava da je prethodni sistem nasumičnog žrijebanja osiguravao važan element nepristrasnosti u procesu odabira članova Vijeća.

Mišljenja smo da bi VSTV BiH, u skladu sa ciljevima proklamovanim u svojoj Komunikacijskoj strategiji, trebao da profesionalnoj zajednici i opštoj javnosti ponudi jasno i uvjerljivo obrazloženje za svoju odluku ili da hitno ponovo razmotri opravdanost njenog donošenja. Ovo tim više što u narednim sedmicama sve tri grane javne vlasti moraju pokazati nivo odgovornosti, integriteta i kredibiliteta koji je neophodan za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu, 23.02.2024. godine.

Ispod je moguće preuzeti dokument saopštenja u PDF formatu.