Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

ISSN 2744-2675,
ISSN (online) 2831-0160

Zbornik radova Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine je časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji je izdavač Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine. Sadržaj časopisa obuhvata stručne i naučne radova predstavnika/ca pravosudne i akademske zajednice, s ciljem da se kroz izdavačku djelatnost potakne sistemska analiza krivično – pravnih instituta, sa kojima se autori/ce susreću u svom praktičnom i akademskom radu. Prvi broj časopisa izdat je u decembru 2021. godine, sa planiranom jednogodišnjom dinamikom izdavanja.

Uredništvo:
prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet), prof. dr Vildana Pleh (Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet) i prof. dr Adnan Duraković (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici)

Organizacioni odbor:
Šeila Heljić (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo), Miloš Davidović (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo), Tarik Velić (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo) i Nermin Keranović (Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo)

Korektura:
Ilhana Tahmaz-Jamak (Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine)


Izdanja Zbornika radova: