Članstvo u udruženju

Članstvo u Udruženju se stiče momentom potpisivanja izjave o pristupanju koju možete preuzeti ispod, na kraju teksta.

U Udruženju se vodi registar članova. O obliku, sadržaju i načinu vođenja registra odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja.

Prava članova Udruženja su:

 • da sudjeluju u radu Udruženja i organa Udruženja;
 • da biraju i budu birani u organe Udruženja (redovni članovi);
 • da budu redovno i blagovremeno informisani o radu i aktivnostima Udruženja i njegovih organa;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njegovih organa;
 • da sudjeluju na predavanjima, seminarima, savjetovanjima i drugim stručnim skupovima; i
 • da uživaju zaštitu Udruženja u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Dužnosti članova Udruženja su:

 • da sudjeluju u radu Udruženja i organa Udruženja;
 • da provode odluke i zaključke organa Udruženja;
 • da sarađuju sa drugim članovima Udruženja radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja;
 • da štite i promovišu ugled Udruženja;
 • da se zalažu za očuvanje digniteta tužilaca;
 • da se pridržavaju Kodeksa tužilačke etike; i
 • da redovno plaćaju članarinu.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;
 • isključenjem iz Udruženja, zbog narušavanja ugleda Udruženja ili nepridržavanja odredaba Statuta i drugih akata Udruženja;
 • neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci;
 • prestankom funkcije za koju je vezano članstvo;
 • smrću;
 • prestankom rada Udruženja.

Ispod možete preuzeti pristupnicu: