Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, e tokom 2012. i 2013. godine implementirao projekat „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini“.

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Pravni okvir koji tretira pitanja iz oblasti krivičnih djela počinjenih iz mržnje nedavno je inoviran i u najvećoj mjeri usklađen sa evropskim standardima. Međutim, ova krivična djela se gotovo uopće ne procesuiraju, kako zbog nedostatka znanja i svijesti među nosiocima pravosudnih funkcija u BiH, tako i zbog nedovoljne uključenosti, monitoringa i aktivizma nevladinih organizacija u ovoj oblasti. U skladu s tim, ovaj projekat usmjeren je na prevazilaženje tog jaza i povezivanje tužilaca, nevladinih organizacija i nadležnih ministarstava u smislenu koaliciju protiv mržnje u BiH.

Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje snažnog partnerstva svih relevenatnih aktera u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, kao i osiguravanje platforme za dugoročnu edukaciju, učenje, podizanje svijesti i aktivizam u ovoj važnoj oblasti u bh. kontekstu.

Projekat predviđa realizaciju čitavog niza aktivnosti: organizaciju dva stručna i jednog javnog događaja o ovoj tematici, te produciranje različitih analiza, publikacija i edukativnih materijala namijenjenih širem krugu aktera u ovoj oblasti. Adekvatna, kontinuirana komunikacija sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca trebalo bi da osigura transfer i institucionalizaciju znanja i iskustava prikupljenih u okviru projekta.