Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa

Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku naziv je projekta koji zajednički implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat je finansijski podržan od strane USAID-a.

Projekat se fokusira na uspostavljanje ravnoteže između zaštite informacija (uključujući lične podatke) u krivičnom postupku sa jedne i interesa pravosuđa i javnosti sa druge strane. Svrha projekta je da doprinese postizanju optimalnog nivoa transparetnosti tužilaštava i sudova u smislu dostupnosti informacija u krivičnim predmetima.Usmjerenost na područje krivičnog prava je u skladu sa aktuelnim trendovima u ovom području u BiH (tj. praksi tzv. anonimizacije), ali i posebnim značajem koji krivični predmeti imaju iz perspektive javnosti. Projektne aktivnosti će biti realizovane kroz tri ključne faze:

1) mapiranje stanja u BiH u ovom području i proširivanje alternativa u domenu politika u ovoj oblasti (glavni rezultat rada u ovoj fazi bit će polazna analiza koja će ukazati na trenutne prakse u BiH u ovom području, kao i moguće opcije za uređivanje ovog područja u komparativnoj perspektivi);

2) inkluzivni i participatorni razvoj politika kao prvi stadij zagovaračkih nastojanja (uključujući konsultativne događaje sa ključnim akterima, uključujući medije i novinare, te izradu dokumenata za konkretne politike – Modela instrukcija za objavljivanje informacija u krivičnom postupku i analitički sažetak koji bi pružio informacije o kontekstu, te dao objašnjenja i elaborirao predložene politike);

3) zagovaranje promjena (uključujući javne događaje za relevantne aktere i medije, promotivne aktivnosti – objavljivanje i distribucija nacrta dokumenata o predloženim politikama, članci u novinama i stručni članci o ovoj temi, te, na kraju, i oficijelna inicijativa za izmjenu politike usmjerena prema relevantnim donosiocima odluka – posebno VSTV-u).

Projekat je usmjeren na ključne aktere u pravosudnom sektoru (donosioci odluka, sudije, tužioci), predstavnike drugih institucija relevantnih za ovo područje intervencije, i konačno, ali zasigurno ne manje značajne – novinare, urednike, medije i NVO-e zaintereisrane za, ili aktivne u pravosudnom sektoru.