Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca od 16. marta 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UDRUŽENJE TUŽILACA/UDRUGA TUŽITELJA U F BIH

ZAPISNIK SA

Sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca/ Udruge tužitelja/

održane 16.03.2017. godine u Federalnom tužilaštvu FBiH u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati

 

Prisutni: Hajrija H. Muftić, Mladen Stojanović, Šeila Heljić, Sabina Beganović, Ivanka Stanić, Lejla Selimović i Edina Pirija zapisničar.

Odsutni: Kristina Nogo, Saša Jovanović, Dalibor Bingas, Rusmira Vilić, Amir Midžić.

 

Sjednica započela u 13:00 sati

 

Ad. 1

Usvaja se zapisnik sa prethodnog sastanka.

 Ad. 2

Hajrija H. Muftić je obavijestila članove UO da je povodom inicijative Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo izdato saopštenje za javnost zbog aktuelnih dešavanja i konstatnih napada na rad tužilaštava u F BiH.

Ad. 3

Obzirom da se  materijalni status tužilaca u kantonalnim tužilaštvima godina nije mijenjao, odnosno da su pojedine naknade, koje su Zakonom o radu obavezne, tužiocima ukinute, te da se i pored niza aktivnosti koje su s tim u vezi poduzimane, ništa nije promijenilo u korist tužilaca, daje se zadatak članovima UO Amiru Midžiću i Saši Jovanoviću, da prikupe podatke o naknadama i vrstama naknada za dežure u svim tužilaštvima u Federaciji BiH. Nakon prikupljenih podataka pristupiće se daljnjoj proceduri u pravcu izjednačavanja ovih naknada u svim kantonima.

 

Na Skupštini Udruženja  održanoj u maju 2016. godine u Konjicu formirana je komisija koja bi trebala analizirati materijalni status tužilaca u svim kantonima u Federaciji BiH, a članovi komisije su:

Lejla Hasanbegović- Kantonalni tužilac Sarajevo,

Senad Osmić –Kkantonalni tužilac Sarajevo,

Ešref Sikira  – Kantonalni tužilac Zenica

Jasmina Mujezinović – Kantonalni tužilac Tuzla.

 

Obzirom da Upravni odbor nema povratne informacije šta je ova Komisija uradila po ovom pitanju, istoj se daje novi rok do 30 aprila da obavjesti Upravni odbor Udruženja o provedenim aktivnostima.

Ad. 4

Predsjednica UO Hajrija H.Muftić upoznala je članove UO da je  Redovna skupština Udruženja tužilaca u F BiH planirana od 23. do 26. maja 2017. godine  te da će se ista održati u Konjicu u suorganizaciji sa EMAUS-om koji će pokrivati troškove održavanja Skupštine. Potrebno je da se u organizciju održavanja Skupštine uključe svi članovi UO.

Nadalje, donosi se zaključak da će Konferenciji – Pristup pravdi i zaštita za  žene i djecu koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje u BiH, održava se  21.03.2017. godine i istoj će ispred UO Udruženja tužilaca prisustvovati Šeila Heljić.

U okviru aktivnosti UNICEF-a u BiH, u posjetu ovom Udruženju dolaze predstavnici pravosdne zajednice iz Slovenije, i to 20.03.2017. godine. Planirana je posjeta 10 tužilaca iz Slovenije koji rade na maloljetničkom referatu i tužioci koji rade na predmetima u kojima se pojavljuju djeca kao oštećeni. S tim u vezi, ovi tužiocu će prisustvovati edukaciji u organizaciji UNICEF-a, a koja edukacija se odnosi na Zakon o zaštiti djece i maloljetnika … u F BiH.

Ad. 5

Hajrija H. Muftić takođe je obavijestila članove UO, da će ispred Udruženja u posjetu u Sloveniji Udruženju tužilaca Slovenije prisustvovati Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević, te shodno Zaključku sastanka UO, ispred istog će  prisustvovati Šeila Heljić.

 

Sastanak završen u 15.00 sati.

 

ZAPISNIČAR                                                                                                                          

Edina Pirija                                                                                                                                 

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA TUŽILACA/UDRUGE TUŽITELJA U F BIH                                                                                               Hajrija H.Muftić