Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

ZAPISNIK

sa sastanka Upravnog odbora Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine održanog u Mostaru, dana 08.11.2018. godine sa početkom u 15,00 sati.

Sastanku prisustvovali: Hajrija Hadžiomerović Muftić, Sabina Beganović, Šeila Heljić, Rusmira Vilić, Lejla Handžić Selimović, Dalibor Bingas, Mladen Stojanović, Vesna Ćavar, Amir Midžić i Alma Džaferović.

Opravdano odsutni: Mirsad Bilajac i Ivanka Stanić.

Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH Hajrija Hadžiomerović Muftić otvorila je sjednicu Upravnog odbora i predložila slijedeći

Dnevni red:

  1. Donošenje odluka o refundaciji troškova prevoza;
  2. Donošenje odluka o angažovanju Daniela Muzurovića i Nine Hadžihajdarević za obavljanje administrativno-tehničkih i drugih poslova za Udruženje tužilaca FBiH;
  3. Donošenje odluke o nastavku angažmana Samira Bajrovića za obavljanje računovodstvenih poslova za Udruženje tužilaca FBIH;
  4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.

Povodom tačke 1. donesene su odluke o refundaciji troškova prevoza za Hajriju Hadžiomerović Muftić, Šeilu Heljić i dr. Mirelu Badurinu, koje su koristile privatna vozila u službene svrhe radi dolaska na Skupštinu Udruženja.

Iznos se obračunava po standardnoj tarifi na osnovu putnog naloga.

AD 2.

Povodom 2 tačke predsjednica Udruženja je predložila da se Daniel Muzurović i Nina Hadžihajdarević angažuju za obavljanje administrativno- tehničkih i drugih poslova za potrebe Udruženja, na osnovu čega će im biti isplaćivana određena mjesečna naknada u zavisnosti od obima posla.

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio navedeni prijedlog.

AD 3.

Predsjednica Udruženja predložila je nastavak saradnje sa Samirom Bajrovićem za obavljanje računovodstvenih poslova. Naglasila je prethodnu uspješnu saradnju.

Upravni odbor je jednoglasno prihvatio navedeni prijedlog.

AD 4.

Članovi Upravnog odbora razgovarali su o tekućim pitanjima koji se odnose na rad Udruženja, kao i o predstojećoj Skupštini Udruženja koja će biti održana 09.11.2018. godine.

Sastanak završen u 15,30 sati.

 

ZAPISNIK SAČINIO                                                                      PREDSJEDNICA UDRUŽENJA TUŽILACA FBIH

Daniel Muzurović                                                                                               Hajrija Hadžiomerović Muftić