Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Udruženja tužilaca FBiH

Broj: 1/19

28.02.2019.godine

Zapisnik sa prve sjednice Upravnog odbora Udruženja tužitelja FBiH

Započeto u 12,00 sati

Predsjednik sjednice Upravnog odbora: Šeila Heljić                     Zapisničar: Mladen Hrstić

 • Šeila Heljić, predsjednica Udruženja – prisutna
 • Mladen Stojanović, dopredsjednik Udruženja – prisutan
 • Sabina Beganović – prisutna
 • Nermina Mutevelić – prisutna
 • Hrvoje Čabrajić – prisutan
 • Ivanka Stanić – prisutna
 • Mladen Hrstić, tajnik/sekretar Udruženja – prisutan
 • Alma Džafanović – nije prisutna
 • Rusmera Vilić – nije prisutna
 • Lejla Hamdžić – Selimović – nije prisutna
 • Mirsad Bilajac – nije prisutan
 • Amir Midžić – nije prisutan 

            Utvrđuje se kvorum za odlučivanje na sjednici Upravnog odbora, te se iznosi prijedlog dnevnog reda:

 1. Inicijativa za dostavljanje prijedloga, pitanja za program rada u skladu sa Statutom Udruženja kojim su utvrđena prava i dužnosti Upravnog odbora, u skladu sa članom 13. Poslovnika o radu.

Obrazloženje:

Članom 12. Poslovnika o radu Upravni odbor Udruženja donosi godišnji program rada Udruženja koji sadrži najznačajnije podatke koje Upravni odbor treba izvršiti tokom godine, nosioce priprema materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a po potrebi kraća obrazloženja radi programiranja zadataka. Prijedlog pitanja za Program rada daju članovi Upravnog odbora.

 2. Razmatranje završnog računa Bilans analitike za period od 01.01.2018.-31.12.2018. godne;

 

 3. Prijedlog za formiranje Organizacionog odbora za godišnje savjetovanje tužilaca u oktobru 2019. godine;

Obrazloženje:  

Udruženje tužilaca tradicionalno organizuje savjetovanje tužilaca koje se zadnjih godina održava u Neumu tokom oktobra mjeseca, obzirom da savjetovanju prisustvuje veliki broj učesnika, oko 250, za koju organizaciju skupa je potrebno provesti značajan broj aktivnosti u pogledu smještaja učesnika, određivanje tema, edukatora, razgovora sa partnerima, to je neophodno formirati Organizacioni odbor i odrediti članove koji će biti nosioci potrebnih aktivnosti za organizaciju savjetovanja.

4.  Angažovanje saradnika koji će biti zaduženi za administrativno-tehničke poslove, računovodstvene poslove i poslove održavanja i vođenja web stranice Udruženja tužilaca

 5. Imenovanje počasnog člana Udruženja tužilaca;

6. Iniciranje saradnje sa stručnim Udruženjima u BiH;

RAZNO:

 • Razmatranje mogućnosti uključivanja stručnih saradnika u Tužilaštvima F BiH u rad Udruženja;
 • Učešće predstavnika Udruženja tužilaca na konferencijama u organizaciji drugih Udruženja u BiH i inostranstvu – s tim u vezi treba imati u vidu Zaključke VSTV-a u vezi razmjene pravnih informacija i materijala sa stručnih skupova i primjenu Pravilnika o plaćenim odsustvima sudija i tužilaca.

Predlaže se dopuna dnevnog reda vezano za donošenje Odluke o iznosu članarine kao točka 7. dnevnog reda.

 Jednoglasno se usvaja dnevni red od 28.02.2019.god. i Prijedlog dopune dnevnog reda, s tim da se zamijene točka 5. i točka 3. , tako da točka 5. bude točka 3. dnevnog reda.

 1. Iznosi se prva točka dnevnog reda.

Razmatra se prva točka dnevnog reda. Nakon diskusije članovi Upravnog odbora preuzimaju obvezu da se u skladu sa čl.12. i 13. Poslovnika o radu u periodu od naredna dva mjeseca dana dostave Prijedlozi za izradu godišnjeg programa rada a u skladu sa čl.7. Statuta i programskim ciljevima udruženja,

2. Iznosi se druga točka dnevnog reda. 

Predaje se primjerak bilance analitike Udruženja tužitelja za period od 01.01.2018.god. do 31.12.2018.godine. Konstatira se da se prima na znanje stanje tehničkog vremena Udruženja tužitelja FBiH za kraj 2018.god.

3. (sada točka 5.) Razmatra se treća točka dnevnog reda. Iznosi se prijedlog da se kao članovi organizacionog odbora imenuju svi danas prisutni članovi Upravnog odbora Udruženja, kao i počasni član Udruženja gđa Hajrija Hadžiomerović Muftić, te Nina Hadžihajdarević i Daniel Muzurović.

4. Iznosi se prijedlog četvrte točke dnevnog reda predsjednica Udruženja predlaže da se za obavljanje računovodstvenih poslova Udruženja za 2019. godinu angažira Samir Bajrović, certificirani računovođa. Donosi se jednoglasan zaključak da postaji potreba za angažiranjem osobe koja će biti zadužena za administrativno-tehničke poslove i osobe zadužene za poslove održavanja i voženja web stranice Udruženja tužilaca FBiH, s tim da će se obaviti razgovor sa dosadašnjim suradnicima udruženja kako bi se zaključio ugovor o nastavku suradnje, o čemu se zadužuje predsjednica Udruženja, a o istome će biti obavješteni ostali članovi Upravnog odbora.

 Prijedlog se usvaja jednoglasno, s tim da će se uvjeti preciziranja ugovora odrediti naknadno.

Prijedlog se usvaja jednoglasno.                                      

5. (sada točka 3. dnevnog reda) Iznosi se prijedlog da se za počasnog člana Udruženja imenuje gđa. Hajrija Hadžiomerović Muftić.Počasni član sukladno čl. 13 statuta Udruženja ne plaća mjesečnu članarinu.

 Donosi se jednoglasno odluka o usvajanju prijedloga da se za počasnog člana Udruženja imenuje Hajrija Hadžiomerović Muftić.

6. Iznosi se prijedlog da je potrebno inicirati suradnju sa stručnim Udruženjima tužilaca i sudija u BiH i inostranstvu, a radi ostvarivanja svih ciljeva Udruženja propisanih čl. 7 statuta Udruženja.

 7. Iznosi se prijedlog da se kao mjesečni iznos članarine utvrdi iznos od 10 KM po članu Udruženja. 

Prijedlog se usvaja jednoglasno. Konstatira se da će kao predstavnik Udruženja u studijskoj posjeti u Skopju, R. Sj. Makedonija prisustvovati tajnik Udruženja Mladen Hrstić, te da je Udruženju dostavljen poziv od strane Udruženja tužilaca Slovenije za sudjelovanje u studijskoj pojesti u periodu od 1. do 2. aprila 2019. godine. Zapisnik će biti dostavljen svim članovima Upravnog odbora UT FBiH elektronskim putem. Završeno u 14:00 sati.

Predsjednik sjednice                                                               Zapisničar

Šeila Heljić                                                                            Mladen Hrstić

 Pod točkom RAZNO razmatra se prijedlog da se u radu Udruženja uključe stručni suradnici zaposleni u Tužiteljstvima u F BiH.

Prijedlog se usvaja jednoglasno.