Upućena inicijativa strukovnim udruženjima u bosanskohercegovačkom pravosuđu o zajedničkoj saradnji i djelovanju

Udruženje tužilaca FBIH uputilo je poziv – inicijativu, sa željom da potakne sva strukovna udruženja u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, da se zajedničkim snagama i združenim naporima uključe u borbu za unapređenje rada pravosuđa, te jačanju položaj nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Budući da je zajednica tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je primarno okupljena pod okrilje Udruženja tužilaca FBIH, uočila niz problema koji na izravan način utječu, ne samo na status i na položaj nosilaca pravosudnih funkcija u radno pravnom smislu, već i na pravosuđe i njegovu ulogu u cjelini, zainteresovani smo pokrenuti određene konkretne aktivnosti koje će za posljedicu imati bolje povezivanje i čvršću međusobnu saradnju strukovnih udruženja nosilaca pravosudnih funkcija, okupljenih oko zajedničkih ciljeva proklamovanih u zajedničkim odredbama statuta.

Cilj inicijative je, između ostalog, izraditi memorandum o saradnji strukovnih udruženja nosilaca pravosudnih funkcija, te su u tom pravcu upućeni upiti ostalim strukovnim udruženjima o tome da li su udruženja spremna sudjelovati u aktivnostima na bazi takvog protokola – memoranduma, koji bi eventualno bio sklopljen.

Udruženje tužilaca FBIH smatra da se zajedničkim radom može višestruko bolje doprinijeti popravljanju položaju pravosudne zajednice i adekvatnijem predstavljanju problema sa kojima se pravosuđe u Bosni i Hercegovini susreće.