Zapisnik Upravnog odbora Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine

Udruženje tužilaca/tužitelja

Federacije Bosne i Hercegovine

Broj 5/20

ZAPISNIK

  

Dana 21.02.2020. godine, u prostorijama Federalnog tužiteljstva FBiH u Sarajevu, sa početkom u 13,00 sati, održan je sastanak članova Upravnog odbora Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prisustvuju članovi:

 1. Šeila Heljić, predsjednik Udruženja
 2. Mladen Hrstić; Tajnik/sekretar Udruženja
 3. Amir Midžić , član
 4. Danica Arapović Kovačević, član
 5. Nermina Mutevelić, član
 6. Lejla Handžić Selimović, član

 Po pozivu za sjednicu Upravnog odbora čije je održavanje bilo planirano za dan 21.02.2020.g. u 13,00 sati, utvrđeno je da na sjednici Upravnog odbora nije prisutna većina njegovih članova radi čega se ne može održati sjednica Upravnog odbora, ali će se održati sastanak prisutnih članova na kojem će se razmotriti teme koje su bile navedene u prijedlogu dnevnog reda te će se iznijeti mišljenja i zaključci, koji dnevni red sa mišljenjima i zaključcima članova prisutnih na sastanku će se potom proslijediti svim članovima Upravnog odbora na razmatranje i usvajanje putem e-maila.    

 • Kao prva tema o kojoj je raspravljano je bilo pitanje Organizacije Skupštine udruženja. Predloženo je da se Skupština udruženja održi dana 19/20.03.2020.godine te su kao mjesto održavanja Skupštine predloženi gradovi Mostar ili Konjic. Predsjednica Udruženja je preuzela obvezu da podnese zahtjeve za ponude, te su prisutni članovi Upravnog odbora preuzeli obvezu da obavijeste ostale članove Udruženja na način da se u narednih 10 dana održe sastanci u ograncima Tužiteljstva na kojima će se definirati imena ( po mogućnosti ) i broj tužilaca koji će učestvovati na Skupštini o čemu će se u roku od 10 dana, putem e-maila obavijestiti predsjednica Udruženja radi daljnje organizacije oko održavanja Skupštine.     
 • Druga tema o kojoj je raspravljano je bilo sačinjavanje Plana rada Udruženja za 2020.godine. Vezano za navedenu temu od strane prisutnih članova doneseni su zajednički zaključci i stavovi da bi se u plan rada za 2020.godinu trebalo unijeti da će se nastaviti sa nastojanjem da se poboljša materijalno-pravnog statusa tužitelja u vidu priznavanja i preciznijeg definiranja pitanja naknade za aktivnu i pasivnu dežuru, izjednačavanje plaća tužitelja sa plaćama županijskih/kantonalnih sudaca, uvrštavanje Tužitelja kao ustavno pravne kategorije. Izneseni su prijedlozi da se zatraži od VSTV-a da izvrši detaljnu analizu po podacima koji su im dostavljeni od strane svih Tužiteljstva/Tužilaštava u tabelama o prisustvima ročištima izvan sjedišta Tužilaštva u pogledu količine izgubljenog vremena i prouzročenim troškovima po osnovu putovanja u sudove na područjima van sjedišta Tužilaštava, te koliko navedeno ima utjecaj na kvalitet rada svakog pojedinog tužitelja sve u cilju da se izvrši centralizacija sudova koji postupaju u krivičnim predmetima prema sjedištima Tužilaštava u kantonima ili da se izvrši uvrštavanja navedenih paramatera u normiranje tužitelja sukladno raspoloživom efektivnom radnom vremenu a koje utječe na kvalitet njegovog rada.  
 • Raspravljano je o razmatranju prijedloga Pravilnika o financijskim izvještajima VSTV-a za tužitelje te je donesen generalni zaključak svih prisutnih članova udruženja , a što je i generalni stav svih Tužiteljstva koji su predsjednici udruženja prethodno dostavili pismena izjašnjenja, da kada je u pitanju korištenje i obrada osobnih /ličnih podataka koji se popunjavaju u financijskim izvještajima , Udruženje uvažava i cijeni pravo javnosti da ima uvid u imovinske kartone tužitelja i potrebu za preduzimanjem preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje sukoba interesa, ali da je potrebno je da se prikupljanje i obrada takvih podataka, sukladno odluci Suda BiH, uredi posebnim zakonom, te su prisutni obavješteni  da je ovaj generalni stav Udruženja tužitelja/tužilaca FBiH, putem predsjednice Udruženja, dostavljen VSTV-u.  
 • Raspravljano je o inicijativi za udružene aktivnosti Udruženja na području BiH, a u vezi točku 91. PRIBE-ovog izvještaja, te je donesen zaključak da su prisutni članovi suglasni sa predmetnim stavom iz izvještaja te da su u tom smislu poduzete određene aktivnosti od strane našeg Udruženja u smislu zajedničkog djelovanja svih stručnih Udruženja te dogovaranje potpisivanja memoranduma o međusobnoj suradnji. Predsjednica je upoznala prisutne da je  polazeći od ciljeva sadržanih u Statutima svih udruženja, zaključaka foruma na kojima smo učestvovali, a posebno od nalaza u izvještaju stručnjaka o pitanju vladavine prava u BiH, poznatijeg kao Priebe izvještaj, podsjećajući na prvobitnu funkciju Udruženja, nakon reforme, a na kraju i očekivanja profesionalne šire zajednice, postignuta saglasnost da uloga udruženja u reformskim procesima, mora biti kritični konstruktivna i doprinositi ponovnom uspostavljanju principa nezavisnosti i povjerenja javnosti u rad Pravosuđa. Uzimajući u obzir posebnu ulogu nosilaca pravosudnih funkcija u bosansko-hercegovačkom društvu, posebno ulogu strukovnih udruženja u BiH Udruženje tužilaca Federacije BiH uputilo je inicijativu za udružene aktivnosti svim udruženjima u Bosni i Hercegovini, sa ciljem definisanja zajedničkih tema i uspostavljanjem zajedničkog koordinacionog foruma udruženja, koji bi okupljao predstavnike svih zainteresovanih udruženja, s ciljem proaktivnijeg i konstruktivnijeg promicanja principa i ciljeva sadržanih u Statutima Udruženja, kao i aktivnog doprinosa u rješavanju aktuelnih problema u Pravosuđu.što je rezultiralo prvim sastankom dana 18.02.2020. godine. Sastanku su prisustvovali Šeila Heljić, predsjednica Udruženja tužilaca F BiH, Hakija Zajmović, predsjednik Udruženja sudija F BiH, Slavica Čindrak, potpredsjednica Udruženja sudija F BiH, Ogranak Vrhovni sud F BiH, Mirjana Dević, predsjednica Udruženja sudija BiH, Živana Bajić, predsjednica Udruženja tužilaca RS, Danijela Milovanović, Udruženja sudija RS, Adisa Zahiragić, predsjednica Udruženja žena sudija BiH, Amela Mahić – Samardžić, Udruženje žena sudija BiH. Predstavnici Udruženja sudija Suda BIH zbog ranije preuzetih obaveza nisu mogli u dogovorenu vrijeme prisustvovati, ali su se obavjestili da podržavaju inicijativu i delegirali su predstavnike koji će se angažovati u narednim aktivnostima. Predsjednica Udruženja tužilaca F BiH Šeila Heljić u uvodnom dijelu sastanka upoznala je prisutne sa osnovnom idejom inicijative prema udruženjima. Udruženje tužilaca Federacije kao inicijator aktivnosti, pripremilo je i izložilo prijedloge tema te su utvrđeni koraci koji bi trebali dovesti do formulisanja konačnog akta o zajedničkoj saradnji sa definisanim temama i ciljevima i konačno do formiranja zajedničkog tijela koje se sprovoditi postavljene ciljeve. U definisanju tema koje su predložene, a kojima bi se zajedničko tijelo bavilo, pošlo se od trenutne situacije u BiH Pravosuđu i niskom povjerenju javnosti u rad institucija, te su ponuđene teme kao što su: reformska pitanja koja uključuju pitanja kojima se bavi i VSTV BiH, a koji su identični i izvještaju stručnjaka o pitanju vladavine prava u BiH, poznatijeg kao Pribe izvještaj, izvještajima OSCE-a, Vijeća Evrope i drugih međunarodnih partnera i našem sopstvenom zalaganju koji se tiče u suštini predloženih pitanja funkcionisanja pravosuđa u BiH. Također, je neophodno obratiti pažnju na sistemska pitanja funkcionisanja pravosuđa, zakonodavna rješenja, organizacijska i upravljanje ljudskim resursima. Teme mogu uključiti i statusna pitanja sudija i tužilaca, radno-pravni status, materijalni položaj, pitanja unapređenja sistema, normiranja i vrednovanja rada sudija i tužilaca, unapređenje sistema imenovanja kroz konstruktivne prijedloge i rješenja koja će forum ponuditi nadležnima Nakon diskusije prisutni, dogovoreno je da se u narednom periodu svim predsjednicima dostavi zapisnik i nacrt prijedloga memoranduma o saradnji sa preuzetom obavezom da svi predstavnici daju svoje prijedloge, nakon čega će se pristupiti odobravanju i potpisivanju konačnog akta. Okvirni rok za realizaciju je mjesec dana, s tim da je dogovoreno da se u narednih 15 dana pripremi i razmotri konačni sadržaj prijedloga memoranduma o saradnji. Na sastanku je utvrđen način osnivanja i funkcionisanja foruma uključujući način donošenja odluka. 
 • Razmatran je izvještaj stručnjaka o vladavini prava u Bosni i Hercegovini – PRIBE izvještaj a uvezi sa nalazom izvještaja iz tačke 91. te je Udruženje u odnosu na navedeno preduzelo aktivnosti, bliže navedene u prethodnoj pod točkom 4. 
 • Prisutni članovi su od strane predsjednice Upravnog odbora/Udruženja obaviješteni da je Udruženje zaprimilo poziv za prisustvo na konferenciji u Sloveniji u periodu 01. i 02. travanj/april 2020.g. , na kojoj će tema biti: maloljetnici u kaznenom postupku, te će se odrediti jedan tužitelj ispred Udruženja koji će prisustvovati navedenoj Konferenciji.  
 • Prisutni članovi su od strane predsjednice Upravnog odbora/Udruženja obaviješteni o pristupanju novih članova i istupanju članova Udruženja, koji nisu naveli razloge za svoju odluku , što prisutni primaju k znanju. Zaključeno je da sa članovima putem UO potrebno uspostaviti sistem stalnog izvještavanja o aktivnostima udruženja i inicirati članove da aktivnije sudjeluju u radu udruženja. 
 • Prisutni članovi Upravnog odbora su upoznati u vezi sa regionalnom suradnjom Udruženja sa drugim udruženjima te su isti obaviješteni o potpisivanju ugovora o suradnji ovog udruženja sa Udruženjem sudija i tužilaca Republike Srbije koji ugovor je potpisan dana 30.11.2019.g. u Beogradu.  
 • Raspravljalo se o aktivnostima poduzetim u vezi sa Smjernicama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje se odnose na izmjene pravilnika u tužiteljstvima/tužilaštvima te su prisutni članovi upoznati da je od strane Udruženja upućen dopis VSTV-u i delegaciji EU u kojima je navedena analiza i zapažanja povodom navedenih smjernica prijedlogom da u VSTV BIH u skladu sa navodima analize preispitate sadržaj Smjernica u smislu preciziranja procedure. U dopisu je istaknuto da se značaj i načelo hijerarhije u tužilaštvima ne dovodi u pitanje, nego se ukazuje na potrebu uspostavljanja procedura koje će obezbjediti nezavisnost tužilaca kao jednog od osnova vladavine prava. Udruženje tužilaca Federacije BiH se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH stavilo na raspolaganje  i izrazilo spremnost da učestvuje u prijedlozima izmjena Smjernica i drugih procedura koje su od značaja za tužilačku zajednicu. Predmetna analiza dostavljena je  i Evropskoj komisiji sa prijedlogom da daju tumačenje preporuka koje su bile osnov za donošenje.   
 • Članovi su upoznati o prisustvu predstavnika udruženja na zajedničkom sastanku za uspostavu posebnih odjela za borbu protiv korupcije te su isti upoznati sa zaključcima sa sastanka. 
 • Članovi su upoznati sa zahtjevom koji je upućen Ministarstvu pravde BiH i VSTV-u i drugim ministarstvima, koji se odnosi na definiranje visine naknade za vrijeme pripravnosti tužitelja  kao i dostavljenim odgovorima u vezi sa istim. Proslijediti će se odgovori na mail članova upravnog odbora i urgencija za odgovor po dopisu,upućena od strane predsjednice Udruženja. 
 • Članovi su upoznati sa inicijativom koja je dostavljena Udruženju tužitelja FBiH od strane Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pod brojem A: 483/19 koja je putem maila bila dostavljena i svim tužiteljima u Federaciji, te je donesen zaključak i zajednički stav da se izbor kandidata treba vršiti po stručnosti i kvalitetu rada, kao i na objektivan način, te je potrebno pokrenuti inicijativu da se izmjenom zakona o VSTV-u omogući dvostepenost , odnosno pravo žalbe na odluku o izboru kandidata

( na svim pozicijama) 

 • Zaprimljeni su zaključci sa XII stručnog savjetovanja tužilaca koji je održan u Neumu te će se propratiti realizacija zaključaka kao i poduzeti aktivnosti za nastavak realizacije zaključaka. 
 • Raspravljano je o pitanju omogućivanja članovima Upravnog odbora Udruženja da aktivno sudjeluju u radu udruženja od strane njihovih glavnih tužitelja, te je donesen zajednički sav da je isto nužno omogućiti kako bi bilo ostvareno osnovno načelo slobode udruživanja, radi čega će se putem predsjednice uputiti dopis svim glavnim tužiteljima po ovom pitanju. U pripremi je Inicijativa za reguliranjem pitanja prava na povremena odsustva sa posla radi obavljanja rukovodnih i drugih dužnosti u organima upravljanja strukovnih udruženja u pravosuđu BiH koja će biti dostavljena VSTV BIH. 
 • Razmatran je završni račun – Bilans analitike za period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. koji će biti dostavljen Nadzornom odboru Udruženja na razmatranje koji će se završni izvještaj će se iznijeti na Skupštini Udruženja. 
 • Isplata dnevnica članovima Upravnog odbora ( 4 člana )  
 • Raspravljano je o učestvovanju u radu organizacijskog odbora vezano za organizaciju savjetovanja Udruženja sudija Federacije BiH na kojem savjetovanju učestvuje i naše Udruženje te je potrebno da se pošalje poziv svim članovima Udruženja da prijave teme o kojim će se raspravljati na savjetovanju ili objave radove koji bi bili korišteni.  
 • Prisutni članovi Upravnog odbora su suglasni da za potrebe Udruženja povremeno angažiranju suradnici po ugovoru o djelu kao i da se nastavi suradnja sa računovođom Udruženja.   

    

  Zapisničar                                                                                        Predsjednica Udruženja tužilaca F BiH

Mladen Hrstić                                                                                                         Šeila Heljić