U Sarajevu održan Okrugli sto pod nazivom: “Postupanje u predmetima rodno zasnovanog nasilja”

Udruženje tužilaca FBiH, zajedno sa Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija Suda BiH, Udruženje sudija RS i Udruženje žena sudija u BiH, a u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH  bilo je suorganizator Okruglog stola o postupanju u predmetima rodno zasnovanog nasilja, koji se održao 26. novembra 2019. godine u Sarajevu, u hotelu „Austrija“.

Učesnici okruglog stola donijeli su niz zaključaka koji imaju cilj prevazilaženje utvrđenih izazova u procesuiranju predmeta rodno zasnovanog nasilja.

Zaključci sa Okruglog stola

“Postupanje u predmetima rodno zasnovanog nasilja”:

 • Pravilno kvalificirati krivično djelo, tj. kvalificirati krivično djelo nasilja u porodici uvijek kada su ispunjeni elementi bića tog krivičnog djela, te primjenjivati institut sticaja krivičnih djela uvijek kada je to moguće.
 • Pobrinuti se da iskaz žrtve nasilja ne bude jedini dokaz u postupku, kako bi se osiguralo da, u slučaju odustajanja žrtve od svjedočenja, sudski postupak može dalje teći.
 • Kada god je to moguće, osigurati da tužilac, koji je zadužen predmetom na početku istrage, isprati slučaj do kraja, kako bi se izbjegle česte promjene tužilaca na istom predmetu, a što negativno utiče na kvalitet postupka i podrške žrtvama nasilja.
 • Vršiti pravilnu ocjenu olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u postupku, te uskladiti kaznenu politiku sa zakonodavnim okvirom, sve sa ciljem obezbjeđenja adekvatnog kažnjavanja počinioca nasilja.
 • Osigurati da stručni savjetnici (psiholozi) pravosudnih institucija budu uključeni u rad na ovim predmetima, sa ciljem pružanja adekvatne podrške i pomoći žrtvama nasilja.
 • Osigurati da nosioci pravosudnih funkcija budu senzibilizirani za rad sa žrtvama nasilja, kroz adekvatne obuke i na dr. odgovarajuće načine.
 • Osigurati da, na ovim predmetima, rade nosioci pravosudnih funkcija, koji su senzibilizirani za rad sa žrtvama nasilja, te koji posjeduju posebna znanja o problematici rodno zasnovanog nasilja.
 • Hitno rješavati predmete rodno zasnovanog nasilja.
 • Primjenjivati dobre prakse u procesuiranju ovih predmeta (npr. u pozivu za svjedočenje žrtvi nasilja navesti sve mehanizme podrške i pomoći, koji joj stoje na raspolaganju tokom postupka, poput usluga psihologa i sl.).
 • Jačati multisektorski pristup problematici rodno zasnovanog nasilja, tj. saradnju pravosuđa, policije, centara za socijalni rad i nevladinog sektora.
 • Centrima za socijalni rad skrenuti pažnju na nedostatak adekvatne podrške žrtvama nasilja, tamo gdje je isti utvrđen.

rodno nasilje austria